Deze website is eigendom van 4technics bvba

Contactgegevens:

4technics bvba – Ring 104 – 2200 Noorderwijk

Tel: 014/27.75.54

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0ndernemingsnummer: BE0458.230.473

 

Algemene Voorwaarden

 

 1.GELDIGHEID - Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelbon, offerte, orderbevestigingen en/of overeenkomsten. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen die door 4TECHNICS uitdrukkelijk werden aangenomen. De opdrachtgever erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden. 

Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken heeft dit geen wijziging tot gevolg voor de andere punten van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Dit zal in geen geval een reden kunnen uitmaken om deze voorwaarden als nietig te beschouwen. 

De voorwaarden en prijzen vermeld op onze aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen hebben een geldigheid van 15 dagen, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. Een bestelling is slechts geldig al ze uitdrukkelijk aanvaard is door 4TECHNICS. 

De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat een bestelling via fax of e-mail dezelfde waarde heeft als een schriftelijk overgemaakte bestelling. 

Alle prijsaanduidingen op websites of in brochures zijn van indicatieve aard en kunnen ten allen tijde worden gewijzigd zonder kennisgeving. Enkel de prijzen vermeld op de offerte, bestelbon en/of orderbevestiging zijn van toepassing. 

2. LEVERINGEN - De vermoedelijke leverings- of uitvoeringstermijn wordt afgesproken op het moment van de orderbevestiging. 4TECHNICS zal zich inspannen om de bestelde goederen of diensten tijdig te leveren. De opdrachtgever erkent dat - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – deze leverings- of uitvoeringsdatum louter indicatief is. Het niet naleven van deze indicatieve termijn door 4TECHNICS zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot enig recht op schadevergoeding. 

3. KLACHTEN - Bij beschadiging, onvolledigheid of vergissing is de opdrachtgever, desgevallend de geadresseerde, ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder voorbehoud aan te nemen. Alle klachten, uit welke hoofde ook, hetzij in kader van een levering van goederen, hetzij in kader van het uitvoeren van werken of leveren van diensten, moeten om aanvaardbaar te zijn, uiterlijk 5 werkdagen, hetzij na ontvangst en vóór het gebruik van de goederen, hetzij na de uitgevoerde werken of geleverde diensten per aangetekend schrijven worden ingediend. De geleverde goederen worden niet terug genomen, noch vervangen, zonder schriftelijk voorakkoord van 4TECHNICS. 

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD - Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen, voortkomende uit de overeenkomst tussen partijen, blijven de desgevallend geleverde goederen eigendom van 4TECHNICS. 

Voordat de betaling is geschied mag de koper deze goederen zonder medeweten van 4TECHNICS niet aan derden overdragen. In geval van inbeslagname of enige andere interventie door een derde, is de opdrachtgever verplicht 4TECHNICS onmiddellijk hierover te informeren met aangetekend schrijven en per fax of mailbericht. De opdrachtgever verlost 4TECHNICS van alle formaliteiten en draagt zelf eventuele bijkomende kosten. 

5. BETALINGEN - Alle prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW en andere taksen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Alle facturen zijn kontant betaalbaar en zonder enige korting, tenzij anders vermeld op de factuur. 

De factuur wordt pas als voldaan beschouwd indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van 4TECHNICS. Alle bank- en wisselkosten verbonden aan de inning van de betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Betalingen verricht in handen van tussenpersonen of aangestelden dewelke hiertoe niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn gemachtigd door 4TECHNICS zijn ongeoorloofd. 

6. SANCTIES - Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum der facturen, zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een conventionele onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 Euro, behoudens bewijs van een grotere schade. Bij iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 8 % per jaar verschuldigd zijn. Als laatste mag 4TECHNICS bij gebreke aan betaling, alle lopende bestellingen uitstellen voor levering of annuleren zonder dat deze handeling mag gezien worden als een weigering tot verkoop. 

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen, facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. 

7. OVERDRACHT - 4TECHNICS heeft het recht haar rechten en plichten voortvloeiende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Hij zal de opdrachtgever hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen. 

8. VERTROUWELIJKHEID 

4TECHNICS zal bepaalde gegevens van de opdrachtgever bijhouden en opslaan (schriftelijk of elektronisch) in het kader van een normaal klantenbeheer. Elke financiële informatie (bankrekeningnummers, creditcardnummers en dergelijke) wordt door 4TECHNICS enkel gebruikt bij het verwerken van de betalingen. In geen geval zal 4TECHNICS de gegevens van de opdrachtgever ter beschikking stellen van derden. De opdrachtgever heeft op schriftelijk verzoek inzage in deze gegevens. De opdrachtgever heeft ook het recht fouten hierin recht te zetten. 

4TECHNICS heeft het recht om op haar website of in haar informatiebrochures te vermelden dat de opdrachtgever een klant is van 4TECHNICS.. 4TECHNICS heeft ook het recht om op haar website een link te leggen naar de website van de opdrachtgever en of foto’s van het gebouw en de werken door 4 Technics uitgevoerd te tonen op zijn website en sociale media 

9. AANSPRAKELIJKHEID – OVERMACHT - De opdrachtgever zal 4TECHNICS onmiddellijk en uitvoerig op de hoogte brengen van elke gebeurtenis of situatie die aanleiding kan geven tot een eis of verzoek tegen 4TECHNICS door een derde, of die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke mate beïnvloeden. 

4TECHNICS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken van de door hem uitgevoerde werken, geleverde diensten of goederen na de voorlopige oplevering of aanvaarding ervan. 

4TECHNICS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van overmacht. 

10. AFWERVINGSVERBOD – De aangestelde(n) van 4TECHNICS zijn uitsluitend in haar dienst. Bijgevolg verbindt de opdrachtgever zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelde(n) van 4TECHNICS. Bovendien verbindt de opdrachtgever er zich toe geen aangestelde(n) van 4TECHNICS af te werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding bij 4TECHNICS, noch hen ertoe aan te zetten hun overeenkomst en/of engagementen met 4TECHNICS te verbreken met het oog op indiensttreding bij de opdrachtgever of één van haar verbonden vennootschappen, en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworven aangestelde(n). 

11. BEVOEGDHEID - Deze verkoopvoorwaarden zijn opgesteld naar Belgisch recht. 

Alle geschillen in verband met de uitvoering of de uitleg van de contractuele relatie tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar 4TECHNICS haar maatschappelijke zetel heeft. 

12. PRIVACY - De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door 4technics bvba verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan 4technics bvba. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop 4technics bvba persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.4technics.be /in ons algemeen beleid hieromtrent. 

13. PRIJSHERZIENING Zelfs ingeval van een absoluut forfait, en ongeacht of de werken uitgevoerd worden door ons of voor onze rekening, leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport, en elke nieuwe belasting of heffing tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betroffen facturering. De volgende formule wordt daarbij gebruikt: 

p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20) "P" is het bedrag van de uitgevoede werken, terwijl "p" het herziene bedrag is. "S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf van kracht op de tiende dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen. "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen tijdens de werken waarvoor betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat op dat moment aangenomen was. "I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de tiende dag vóór het indienen van de offerte; "i" is dit indexcijfer zoals het werd opgenomen tijdens de werken waarvoor betaling wordt gevraagd. 

14 WIJZIGINGEN EN BIJKOMENDE WERKEN Zelfs ingeval van een absoluut forfait mogen de wijzigende of bijkomende werken die bevolen worden door de opdrachtgever en de bepaling van de ervoor verschuldigde prijs worden bewezen met alle middelen van recht, inbegrepen onze eventuele orderbevestiging. 

15. WERKDAGEN EN UITVOERINGSTERMIJNEN Als werkdagen worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken. 

HET BEDRIJF

Het is onze missie om voor u het perfecte binnenklimaat te creëren en dit vanuit uit een ecologische en economisch perspectief

LINKS

TOPTECHNICS - Vloerverwarming

VIESSMANN - Verwarmingsinstallaties

PBV - Geothermische Boringen

EBTCA - Architecten EBTCA

WOLLANTS - Architect Jonas Wollants

LOMA - Lo-Ma Ventilatie verslaggever

DE FEYTER - Architect Arjaan De Feyter

PLANET INTERIOR - Planet Interior

ALINEA - Alinea Interieurarchitectuur

OPENINGSUREN

We zijn bereikbaar op +32 (0)14 27 75 54

Ma-Vrij : 08u tot 17u en op afspraak

Magazijn: Zone Reme 11, 2260 Westerlo

Kantoor: Zone Reme 11, 2260 Westerlo

Showroom: Ring 104, 2200 Noorderwijk (enkel op afspraak)